تبلیغات
دیجی اسکال - نصب رله ی قطعه کن ترازوی پند مدل PJ7000

نصب رله ی قطعه کن ترازوی پند مدل PJ7000

 

نوشته شده توسط:مینا نیکنام

رله ی قطع کن ترازوبرای اتصال به ترازوی پند مدل RJ٩٠ طراحی شده است ، با اجرای دستور عمل ذکر شده می توان برای ترازو چندین وزن تعیین نمود که ترازو در وزن های ذکر شده توزین را قطع نماید .

دستور العمل تنظیم و کالیبراسیون ترازو RJ٩٠ ( ترازوی استیل پند ) :

    مد تنظیمات خاص :
این مد شامل پارامتری های توزین ، کالیبراسیون و تعداد رله ها است .
    ورود به مد تنظیمات خاص :
 ورود به مد تنظیمات خاص با استفاده از جامپر کالیبره :
ابتدا ترازوی پند را خاموش کنید ، جامپر کالیبره را قرار دهید ، ترازو را روشن نمایید و کلید total را انتخاب نمایید ، بر روی نمایشگر ترازو پیغام setup را نمایش داده و وارد حالت تنظیمات می گردد .
    ورود به مد تنظیمات خاص بدون جامپر کالیبره و با استفاده از نرم افزار calibration٨٦٠٠ :
ابتدا ترازو را خاموش نمایید ، کابل رابط سریال به کامپیوتر و ترازو را ارتباط دهید ، ترازو را مجددا روشن نمایید ، کلید total را فشار دهید ، بر روی نمایشگر ترازو پیغام pand نمایش داده می شود ، ظرف مدت کمتر از ١٠ ثانیه در نرم افزار calibration٨٦٦ دکمه ( ارسال کالیبراسیون ) را انتخاب نمایید ، نرم افزار با نمایش پیغام ( کالیبراسیون انجام شد ) ارسال اطلاعات را تایید می نماید ، ترازو پیغام setup را به نمایش در می آید و وارد حالت تنظیمات می گردد . ( نکته : اگر ارسال اطلاعات در ١٠ ثانیه صورت نپذیرد ، ترازوی دیجیتالی به حالت عملکرد عادی باز می گردد . )
    ورود به مد تنظیمات خاص بدون جامپر کالیبره و با استفاده از دستگاه کدر سریال : ابتدا ترازو را خاموش نمایید ، کابل دستگاه کدر سریال را به پورت سریال ترازو وصل نمایید ، سپس ترازو را روشن کرده و کلید total را انتخاب نمایید ، ترازو پیغام pand را نمایش می دهد و ظرف مدت کمتر از ١٠ ثانیه کلید دستگاه کدر سریال را بزنید ، ترازو پیغام setup را به نمایش در می آورد و وارد حالت تنظیمات می گردد . (نکته : اگر ارسال اطلاعات در ١٠ ثانیه صورت نپذیرد ترازو به عملکرد عادی خود باز می گردد . )
    تنظیمات خاص دستگاه :
تنظیمات خاص شامل سه منو اصلی para ( پارامتر های توزین ) ، calib ( کالیبراسیون ) و periph ( یا همان امکانات جانبی یا رله ) می باشد ، در ابتدا گزینه ی para نمایش داده می شود ، با دکمه clear می توانید از تنظیمات خارج شوید ، جهت دیدن سایز گزینه ها کلید start را انتخاب نموده و پس از مشاهده ی گزینه با استفاده از دکمه ی on/off وارد آن شوید و متناسب با اینکه کدام گزینه را انتخاب کرده اید به روش زیر اقدام نمایید .
    para ( پارامتر های توزین ) :
این منو شامل A.٢ERO ، RAN٠E ، R.RAN٠E و ٢٣R٠.T می شود .
        پارامتر منو RANOE :
مخفف RULT IRAN٠E بوده و تعیین می کند که آیا سیستم ٢ زینه ای فعال باشد یا غیر فعال باشد : مقدار آن می تواند ON فعال و یا OFF غیر فعال می باشد ، در حالت پیش فرض مقدار آن ON ( فعال ) یا OFF ( غیر فعال ) باشد ، در حالت پیش فرض مقدار آن ON است به این معنی که سیستم ٢ زینه ای است ، جهت تغییر آن از دکمه ی START استفاده کنید ، در این حالت سیستم OFF را نمایش می دهد به این معنی که سیستم تک زینه ای است ، در صورت تغییر آن کلید NO/OFF را انتخاب نمایید تا گزینه ذخیره گردد و سیستم وارد قسمت RANOE شود ، اگر از تغییر یا حذف اطلاعات منصرف شده اید با کلید CLEAR از آن خارج شوید ، ترازوی دیجیتال پس از نمایش این پیغام CANCEL وارد قسمت RAN٠E گردد .
        پارامتر RAN٠E :
 در این قسمت می توانید مقادیر ماکزیمم وزن و دقت هر زینه در حالت ٢ زینه ای و ظرفیت و دقت دستگاه در حالت تک زینه ای را وارد نمایید : ابتدا برای وارد شدن به آن کلید ON/OFF را بزنید ، دستگاه CAPI را نمایش می دهد ، در این قسمت اگر حالت تک زینه ای را انتخاب نموده اید باید ظرفیت ترازو را وارد کنید ولی اگر حالت دو زینه ای را انتخاب نموده اید باید ماکزیمم وزن زینه اول را وارد نمایید ، جهت اصلاح عدد که به صورت ٦ رقمی است و هر رقم را با کلید START تغییر می نماید ، با کلید MODE به رقم بعد بروید و در آخر با کلید ON/OFF عدد را ذخیره نمایید ، ترازوی صنعتی با نمایش SAVE آن را ذخیره می نماید ، نمایشگر ترازو DIUI و پس از آن ١ را به نمایش می دهد ، در این قسمت اگر حالت تک زینه ای انتخاب شده باید دقت ترازو را وارد نمایید ولی اگر حالت دو زینه ای را انتخاب نموده اید باید دقت زینه اول را وارد کنید ، با زدن کلید START مقدار دقت افزایش و با زدن دکمه ی MODE کاهش می یابد ، دقت ها ١ ، ٢ ، ٥ ، ١٠ ، ٢٠ ، ٢٥ ، ٥٠ ، ١٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٥٠ ، ٥٠٠ ، ١٠٠٠ ، ٢٠٠٠ می باشد ، جهت انتخاب دقت ترازو کلید START را بزنید و MODE را استفاده نمایید و در نهاید با دکمه ی ON/OFF عدد را ذخیره نمایید ، نمایشگر ترازوی دیجیتال END را ذخیره می نماید ، دو گزینه ی زیر مشروط به انتخاب حالت دو زینه ای نمایش داده می شود ، نمایشگر ترازو دیجیتال CAP٢ را به نمایش در می آورد ، در این قسمت باید ماکزیمم وزن زینه دوم یا همان ظرفیت ترازو در حالت ٢ زینه ای را وارد نمایید ، برای اصلاح عدد که به صورت ٦ رقمی است هر رقم را با کلید START تغییر دهید ، با دکمه ی MODE به رقم بعد بروید و در نهایت با دکمه ی ON/OFF عدد را ذخیره نمایید ، ترازو SAVE را ذخیره می نماید ، نمایشگر ترازو DIU٢ و پس از آن ٢ را به نمایش می دهد ، در این قسمت باید دقت در زینه ی دوم یا همان دقت ترازو در حالت ٢ زینه ای را وارد کنید ، با فشردن دکمه ی START و MODE را استفاده کنید ، با دکمه ی ON/OFF عدد ذخیره شده به گزینه A.٢ERO می رود .
  پارامتر A.٢ERO :
مخفف AUTO ZERO ON بوده و تعیین می نماید که آیا صفر شدن خودکار وزن در زمان روشن شدن اولیه دستگاه فعال باشد یا غیر فعال باشد ، برای وارد شدن به آن دکمه ی ON/OFF  را انتخاب نمایید ، مقدار وارد نمودن ON فعال یا OFF غیر فعال باشد ، در حالت پیش فرض مقدار آن ON است به این معنی که صفر شدن خودکار وزن در زمان روشن شدن اولیه دستگاه فعال باشد ، برای تغییر آن از دکمه START استفاده کنید ، در این حالت سیستم OFF را نمایش می دهد به این معنی که غیر فعال است ، در صورت تغییر آن کلید ON/OFF را بزنید تا گزینه ذخیره گردد و وارد قسمت ٢ERO.T شود ، اگر از تغییر یا ذخیره ی اطلاعات منصرف شده اید با کلید CLERAR از آن خارج شوید ، ترازو پس از نمایش پیغام CANCEL وارد قسمت ٢ERO.T می شود ، اگر از تغییر یا ذخیره اطلاعات منصرف شده اید با کلید CLEAR از آن خارج شوید ، ترازو پس از نمایش پیغام CANCEL وارد قسمت ٢ER٠.T می شود .
   پارامتر ٢ERO.T :
مخفف ZERO TRACKING بوده و تعیین می نماید در زمان توزین عادی تا چه مقدار نوسان وزن در نقطه صفر حذف گردد ، برای وارد شدن به آن کلید ON/OFF را انتخاب نمایید ، مقدار آن می تواند یکی از حالتهای NONE غیر فعال ، ٠.٥ DLU یه میزان نصف دقت دستگاه یا ١.٠ DLU به میزان دقت دستگاه باشد ، در حالت پیش فرض مقدار آن ٠.٥ DLU است به این معنی که تا نصف دقت دستگاه بطور خود کار صفر می شود ، با زدن کلید START گزینه ی مورد نظر خود را انتخاب نمایید ، پس از انتخاب حالت مورد نظر کلید ON/OFF را بزنید تا گزینه ذخیره گردد و وارد قسمت ٠.RAN٠E شود ، اگر از تغییر یا ذخیره ی اطلاعات منصرف شده اید با دکمه ی CLEAR از آن خارج شوید ، ترازو پس از نمایش پیغام CANCELL وارد قسمت ٠.RAN٠E می شود .
 پارامتر CALIB ( کالیبراسیون ) :
مخفف CALIBRATION بوده و مراحل کالیبراسیون را شامل می شود .
            انتخاب تعداد ضرایب کالیبراسیون : ترازوی دیجیتال صنعتی پیغام FACT.NO و پس از آن XFACT را نمایش می دهد که در آن X تعداد ضرایب کالیبره است ، ضرایب کالیبراسیون می تواند ١ ، ٢ یا ٣ باشد ، برای تغییر آن از کلید START استفاده کنید ، پس از تنظیم آن کلید ON/OFF را انتخاب نمایید .
    ذخیره ی صفر کالیبراسیون :
ترازوی دیجیتالی پیغام ٢ERO را نمایش می دهد ، در این حالت کفه ی ترازو را خالی کرده کلید ON/OFF را انتخاب کنید .
 ضریب اول کالیبراسیون : ترازو پیغام CALIBP. I را به نمایش در می آورد ، دستگاه وزن کالیبراسیون را در حالیکه عدد سمت چپ آن چشمک می زند نمایش می دهد ، جهت اصلاح عدد که به صورت ٦ رقمی است هر رقم را با دکمه ی START تغییر می دهد ، با دکمه ی MODE به رقم بعد بروید و در آخر با کلید ON/OFF عدد را ذخیره نمایید ، ترازو ابتدا پیغام PUT.I را نمایش می دهد و پس از آن وارد حالت نمایش وزن می گردد ، وزن معادل وزن کالیبران را روی کفه ی ترازو قرار دهید و دکمه ی ON/OFF را اجرا نمایید ، پس از اصلاح وزن برای رفتن به بخش بعد کلید TARE را انتخاب کنید .
ضریب دوم کالیبراسیون :
 اگر کالیبراسیون را ٢ یا ٣ ضریبه انتخاب کرده باشید ، ترازو پیغام CAL IBP.٢ را نمایش می دهد ، ترازو وزن کالیبراسیون را در حالیکه عدد سمت چپ آن چشمک می زند نمایش می دهد ، جهت اصلاح عدد که به صورت ٦ رقمی است هر رقم را با دکمه ی START تغییر دهید و با کلید MODE به رقم بعد بروید و در نهاید با دکمه ی ON/OFF عدد را ذخیره نمایید ، ترازو ابتدا پیغام PTT.٢ را نمایش می دهد و پس از آن وارد حالت نمایش وزن می گردد ، وزن معادل وزن کالیبران را روی کفه قرار دهید و کلید ON/OFF را بزنید ، دستگاه بر روی نمایشگر ----- را به نمایش در می آورد و وزن را با ضریب کالیبره جدید تصحیح می کند که باید برابر با وزن کالیبراسیون شود ، اگر وزن اختلاف دارد کلید ON/OFF را مجددا اجرا نمایید ، پس از اصلاح وزن برای رفتن به بخش بعد کلید TARE را انتخاب نمایید .
  ضریب سوم کالیبراسیون :
 اگر کالیبراسیون را ٣ ضریبه انتخاب کرده باشید ، ترازو پیغام CALIBP. ٣ را نمایش می دهد ، دستگاه وزن کالیبراسیون را در حالیکه عدد سمت چپ آن چشمک می زند نمایش می دهد ، برای اصلاح عدد که به صورت ٦ رقمی است هر رقم را با کلید START تغییر دهید ، با دکمه ی MODE به رقم بعد بروید و در نهایت با دکمه ی ON/OFF عدد را ذخیره نمایید ، ترازو ابتدا پیغام PUT.٣ را نمایش می دهد و پس از آن وارد حالت نمایش وزن می گردد ، وزن معادل وزن کالیبران را روی کفه قرار دهید و کلید ON/OFF را بزنید ، ترازو ----- را نمایش می دهد و وزن را با ضریب کالیبره جدید تصحیح می کند که باید برابر با وزن کالیبراسیون شود ، اگر وزن اختلاف دارد کلید ON/OFF را مجددا اجرا نمایید ، پس از اصلاح وزن برای رفتن به بخش بعد دکمه ی TARE را اجرا نمایید .
  ذخیره ی کالیبراسیون :
 تا این مرحله هنوز ضریبهای کالیبراسیون جدید ثبت نشده است و ترازو با نمایش SAVE٢ از شما می خواهد که ثبت کالیبراسیون را تایید نمایید ، در این حالت با فشردن کلید ON/OFF ترازو پیام SAVE را به نمایش در آورده و دکمه اطلاعات کالیبراسیون ثبت می شود ، چنانچه نمی خواهید این اطلاعات ثبت شوند دکمه ی CLEAR را انتخاب و در این حالت ترازو با نمایش پیغام CANCEL عدم ثبت اطلاعات را نمایش می دهد ، ترازو مجددا به منوی اصلی و گزینه ی CAL IB باز می گردد.

PER IPH ( رله ی قطع کن ترازوی دیجیتال ) :
مخفف peripheral بوده و بخش امکانات جانبی را که رله ی قطع کن است شامل می گردد و در آن تعداد رله های ترازو نتصل به سیستم تعیین می گردد : ترازو پیغام relno و از آن xrel را نمایش می دهد ، که در آن x تعداد رله های قطع کن وصل شده به ترازوی دیجیتال است ، تعداد رله را می توان ٠ ، ١ ، ٢ ، ٣ یا ٤ باشد ، برای تغییر آن از دکمه ی start استفاده نمایید ، پس از تنظیم آن دکمه ی on/off را اجرا نمایید ، ترازو end را به نمایش در آورده و به منو اصلی و گزینه ی per iph باز می گردد .
    تنظیمات خدمات ترازو :
 ( نمایش عدد adc ( لودسل ) تقسیم بر ١٠٠ ) : کفه ترازوی دیجیتالی را خالی نمایید ، ترازو را خاموش و روشن نمایید ، دکمه ی tare و سپس عدد adc را اجرا کنید ، ( حالت full segment نمایشگر به مفهوم روشن بوده تمام segment های نمایشگر ) : ترازو را خاموش نمایید ، دکمه ی on/off را انتخاب نمایید ، تمام segment دستگاه و point روشن می گردد ، ترازو پیغام pand را به نمایش در آورده و سپس شروع به شمارش معکوس از ١ تا ٩ نموده و پس از نمایش پیغام ready و در نهایت وارد مد نمایش وزن ...,. می شود . ( نمایش نام نرم افزار ) : ترازو را خاموش و روشن نماید ، دکمه ی start را انتخاب نماید ، ترازو پیغام select را نمایش می دهد ، دکمه ی start را انتخاب نمایید و ترازو عبارت pro٠ و سپس نام نرم افزار نمایش می دهد ، برای رفتن به حالت توزین کلید on/off را انتخاب نمایید ، ترازو وارد شمارش معکوس می شود . ( نمایش ظرفیت و دقت ترازو ) : ترازو را خاموش و روشن نمایید ، دکمه ی start را اجرا نمایید ، ترازو select را نمایش می دهد ، دکمه ی print را بزنید ، اگر ترازوی صنعتی پند تک زینه ای باشد cap را نمایش می دهد ، پس از آن ظرفیت انتخابی را نمایش می دهد ، سپس dlu را نمایش می دهد ، پس از آن دقت انتخابی را نمایش می دهد ، ولی اگر دستگاه دو زینه ای باشد ابتدا cap١ و ظرفیت زینه اول را نمایش می دهد ، سپس dlul و دقت زینه اول را نمایش می دهد ، پس از آن cap٢ و ظرفیت زینه دوم را نمایش می دهد ، و در نهایت dlu٢ و دقت زینه دوم را نمایش می دهد ، جهت رفتن به حالت توزین دکمه ی on/off را انتخاب نمایید و ترازو وارد شمارش معکوس می گردد .
    تنظیمات مشتری :
 ( تغییر حالت عملکرد رله ی قطع کن ترازو ) : ترازو را خاموش و روشن نمایید ، و دکمه ی mode را انتخاب نمایید ، چناچه تعداد رله های خروجی صفر باشد بدون هیچ عملی شمارش معکوس را شروع می نماید ، چنانچه تعداد رله های خروجی صفر نباشد حالت عملکرد تغییر می نماید ، اگر حالت عملکرد رله ها تغییر می کند ، اگر حالت عملکرد رله ها دستی شود ، دستگاه scale و پس از آن manal را نمایش م یدهد و مشخص می کند که حالت رله ها دستی می باشد ، اگر حالت عملکرد رله ها خودکار شد و دستگاه scale و پس از ان auto را نمایش می دهد و مشخص می گردد که حالت رله ها خودکار می باشد ، ترازو وارد شمارش معکوس می گردد . ( انتخاب چاپگر ) : ترازو را روشن کنید و دکمه ی print را انتخاب نمایید ، ترازو پیغام printer را نمایش می دهد ، سپس پرینتر ها را به صورت l٩٣٠٠ و stp ١٠٢ پیاپی نمایش می دهد ، در زمان نمایش پرینتر مورد نظر دکمه ی print را بزنید ، ترازو پیغام end را نمایش می دهد یعنی پرینتر انتخاب شده است ، ترازوی دیجیتال وارد شمارش معکوس می شود ، ( تنظیم تاریخ و ساعت ) : ترازو را خاموش و روشن نمایید ، دکمه ی clear را انتخاب نمایید ، ترازوی صنعتی وارد setup شده و پس از آن clock را نمایش می دهد ، سپس زمان را در حالی که ساعت آن در حال چشمک زدن است و دقیقه ثابت است نمایش می دهد ، کلید start را انتخاب نمایید ، با هر بار زدن دکمه ی start عدد ساعت یکی افزایش میابد تا به ٢٣ برسد بعد از آن با زدن مجدد دکمه ی start مقدار آن صفر می شود ، ساعت را تنظیم کنید و سپس کلید tare را انتخاب نمایید ، ساعت ثابت می شود یعنی مقدار آن ثبت شده است و دقیقه شروع به چشمک زدن می کند ، کلید start عدد دقیقه یکی افزایش میابد تا به ٥٩ برسد بعد از آن با زدن مجدد دکمه start مقدار آن صفر می شود ، دقیقه را تنظیم نموده و سپس دکمه ی tare را بزنید ، دقیقه ثابت می شود یعنی مقدار آن ثبت شده است و تاریخ در حالی که ماه و روز آن ثابت است و سال آن در حال چشمک زدن است نمایش داده می شود ، دکمه ی start را انتخاب نمایید ، با هر بار زدن دکمه ی start عدد سال یکی افزایش می یابد تا به ٩٩ برسد بعد از آن با زدن مجدد دکمه ی start مقدار آن ١ می شود ، سال را تنظیم کنید و سپس tare را اجرا نمایید ،  سال ثابت می گردد یعنی مقدار آن ثبت شده است و ماه شروع به چشمک زدن می نماید ، کلید start را انتخاب نمایید ، با هر بار زدن دکمه ی start عدد ماه یکی افزایش می یابد تا به ١٢ برسد بعد از آن با زدن مجدد کلید start مقدار آن ١ می شود ، ماه را تنظیم کنید و سپس کلید tare را اجرا نمایید ، ماه ثابت می شود یعنی مقدار آن ثبت شده و روز شروع به چشمک زدن می کند ، دکمه ی strat را بزنید ، با هر زدن دکمه ی start عدد روز یکی افزایش می یابد تا به ٣١ برسد بعد از آن با زدن مجدد دکمه ی start مقدار آن ١ می شود و قابل ذکر است باید ٣٠ یا ٣١ روزه بودن ماه ، ٢٩ روزه بودن اسفند و یا سالهای کبیسه را مد نظر داشت ، روز را تنظیم نموده و سپس دکمه ی tare را انتخاب نمایید ، ترازو شروع به شمارش معکوس می نماید . ( تنظیم حد وزنی رله ی ترازو ) : ترازورا روشن نمایید ، پس از اتمام شمارش معکوس دکمه ی mode را انتخاب نمایید ، چنانچه تعداد رله های خروجی صفر باشد هیچ عملی انجام نمی گردد ، اگر تعداد رله های خروجی صفر نباشد ترازو پیغام rel ١ را نمایش می دهد ، سپس حد وزنی رله ی اول را در حالیکه اولین رقم سمت چپ آن چشمک می زند نشان می دهد ، حد وزنی رله اول را در حالیکه اولین رقم سمت چپ آن چشمک می زند نشان می دهد ، حد وزنی نشان داده شده برای اولین با معادل ظرفیت است ولی اگر قبلا تعیین شده باشد عدد قبلی را نمایش می دهد ، با هر بار زدن دکمه ی start رقم چشمک زن یکی افزایش می یابد ولی عدد کل هرگز از ظرفیت بیشتر نمی شود ، باید توجه داشته باشید که حد وزنی اول باید از حد وزنی دوم کمتر باشد ، حد وزنی دوم از حد وزنی سوم کمتر باشد ، حد وزنی سوم از حد وزنی چهارم کمتر باشد و حد وزنی چهارم حداکثر برابر ظرفیت باشد ، رقم چشمک زن را تنظیم کنید و کلید mode را انتخاب کنید این رقم ثابت می شود و رقم بعدی شروع به چشمک زدن می نماید ، با هر بار زدن کلید start رقم چشمک زن یکی افزایش می یابد ولی عدد کل هرگز از ظرفیت بیشتر نمی شود ، با هر بار زدن دکمه mode رقم چشمک زن ثابت می شود و رقم بعدی شروع به چشمک زدن می کند ، وقتی آخرین رقم سمت راست ثابت می گردد ، اولین رقم سمت چپ آن شروع به چشمک زدن می نماید ، پس از تنظیم حد وزنی اول کلید on/off را انتخاب نمایید ، ترازو پند پیغام save را نمایش می دهد ، اگر تعداد رله ها ٢ یا بیشتر باشد ، سپس با نمایش rel ٢ آماده تنظیم حد وزنی دوم می شود ، سپس حد وزنی رله دوم را در حالیکه اولین رقم سمت چپ آن چشمک می زند نشان می دهد ، حد وزنی نشان داده شده برای اولین بار معادل ظرفیت است ولی اگر قبلا تعیین شده باشد عدد قبلی را نمایش می دهد ، پس از تنظیم حد وزنی دوم مانند حد وزنی اول کلید on/off را بزنید ، ترازو پیغام save را نمایش می دهد ، اگر تعداد رله ها ٣ یا بیشتر باشد ، با نمایش rel ٣ آماده تنظیم حد وزنی سوم می شود ، سپس حد وزنی رله سوم را در حالیکه اولین رقم سمت چپ آن چشمک می زند نشان می دهد ، حد وزنی نشان داده شده برای اولین بار معادل ظرفیت است ولی اگر قبلا تعیین شده باشد عدد قبلی را نمایش می دهد ، پس از تنظیم حد وزنی سوم مانند حد وزنی اول کلید on/off را بزنید ، ترازو پیغام save را نمایش می دهد ، اگر تعداد رله ها ٤ باشد ، با نمایش rel ٤ آماده تنظیم حد وزنی چهارم می شود ، سپس حد وزنی رله ی چهارم را در حالیکه اولین رقم سمت چپ آن چشمک می زند نشان می دهد ، حد وزنی نشان داده شده برای اولین بار معادل ظرفیت است ولی اگر قبلا تعیین شده باشد عدد قبلی را نمایش می دهد ، پس از تنظیم حد وزنی چهارم مانند حد وزنی اول کلید on/off را بزنید ، ترازو پیغام save را نمایش می دهد ، سپس با نمایش tare آماده تنظیم حد وزنی فعال شدن مجدد رله ها در حالت auto می گردد ، سپس حد وزنی فعال شدن مجدد رله ها را در حالیکه اولین رقم سمت چپ آن چشمک می زند نشان می دهد ، حد وزنی نشان داده شده برای اولین بار معادل ظرفیت است ولی اگر قبلا تعیین شده باشد عدد قبلی را نمایش می دهد ، باید توجه داشته باشید که حد وزنی فعال شدن مجدد رله ها وزن کوچکی است که در صورت استفاده از رله ها در حالت خودکار در صورتی که وزنی کوچکتر یا مساوی حد وزنی فعال شدن مجدد ، روی کفه ی ترازو باشد همه رله های قطع کن ترازو فعال می شوند ولی اگر وزن روی کفه ی ترازو بزرگتر باشد رله ها فعال نمی شوند ، پس از تنظیم حد وزنی فعال شدن مجدد رله ی ترازو کلید on/off را نمایش می دهد ، ترازو پیغام save را نمایش می دهد ، ترازو به حالت توزین باز می گردد .
    حالت power saver در زمان استفاده از باتری ترازو : ترازو را به برق وصل نمایید ، برق ترازو را بکشید تا با باتری کار کند ، میزان نور نمایشگر پس از مدت ٤٥ ثانیه کم می شود ، وزن روی کفه ی ترازو را به میزان حداقل ١٠٠ گرم تغییر می کند ، نور نمایشگر به حالت عادی خود باز می گردد ، مجددا وزن را تغییر ندهید تا نمایشگر ترازو پس از ٤٥ ثانیه کم نور شود ، یکی از دکمه ها را انتخاب نمایید ، نور نمایشگر به حالت عادی خود باز می گردد .

با رعایت توضیحات فوق به راحتی می توانید ترازوی صنعتی را به رله ی قطع کن نصب نمایید ، تعداد رله های نیز قابل انتخاب می باشد ، انتخاب ترازو با رله های قطع کن برای تنظیم ترازوی دیجیتالی بر اساس وزن های مورد نظر می باشد .


viagra and melanoma
دوشنبه 20 خرداد 1398 06:17 ب.ظ

Hey there this is somewhat of off topic but I was wondering if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding skills so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر